fbpx

Nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności.

W 2021 roku planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma na celu włączenie do polskiego systemu podatkowego proinwestycyjny systemu opodatkowania.  

Firmy, które będą korzystać z estońskiego CITu nie będą miały obowiązku zapłaty podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach, ani dokonywania rocznych rozliczeń. Płatność za podatek będzie obowiązywać dopiero w momencie wypłaty zysku !

Co oznacza :

 • brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
 • brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych,
 • prostota – podatnik miedzy innymi nie musi obliczać odpisów amortyzacyjnych czy też stosować podatku minimalnego

Kto będzie mógł skorzystać z Estońskiego CITu? Nowoczesny sposób opodatkowania skierowany jest do małych i średnich spółek kapitałowych.

Kryteria jakie należy spełniać:

 • Przychody spółki nie mogą przekroczyć 50 mln zł;
 • Udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne ;
 • Spółka nie może posiadać udziałów w innych podmiotach;
 • Spółka zatrudnia co najmniej 3 pracowników, nie wliczając udziałowców.
 • Wykazywane są nakłady inwestycyjne
 • Przychody z działalności operacyjnej przewyższają przychody pasywne,

Wszystkie powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie !

Przedmiotem opodatkowania estońskim CIT będzie dochód m.in. z tytułu:

 • podzielonego zysku,
 • zysku przeznaczonego na pokrycie strat, jeżeli powstały w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem,
 • ukrytych zysków,
 • wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

Podatnicy, którzy zdecydują się na płacenie podatku w momencie wypłaty zysku, będą musieli systematycznie inwestować. Oznacza to zwiększenie wydatków na wytworzenie lub nabycie fabrycznie nowych środków trwałych, które zaliczają się do 3-8 klasyfikacji, należą do nich m.in. maszyny, środki transportu. Wydatki nie będą uznawane za cel inwestycyjny w przypadku, gdy będą służyć osobistym celom udziałowców lub osób bliskich.

Przypisy będą wymagać wzrostu nakładów:

 • 15 % w okresie dwuletnim
 • 33 %( w przypadku dużych inwestycji) w okresie czteroletnim

Podatnik decydujący się na estoński CIT, będzie musiał liczyć się z utratą prawa do odliczania poniesionej wcześniej straty podatkowej. Strata podatkowa może zostać odjęta w momencie wyjścia z tego systemu, o ile strata nie utraci aktualności.

Projekt zakłada, że estoński CIT będzie z góry wybierany na cztery lata. Będzie można go kontynuować przez kolejny okres czterech lat, tylko wtedy gdy podatnik nadal będzie spełniał warunki pozwalające na korzystanie z tego systemu. Jeżeli podatnik postanowi zrezygnować z tej formy opodatkowania będzie musiał przekazać taką informację w deklaracji podatkowej za ostatni rok opodatkowania estońskim ryczałtem. W momencie, gdy podatnik naruszy warunki estońskiego CITu straci do niego prawo.

W sytuacji, gdy podatnik przekroczy próg 50 mln zł i podejmie decyzję o kontynuowaniu ryczałtu do zakończenia czteroletniego okresu, będzie musiał zapłacić dodatkowy podatek.

 

/Kinga Pośpiech
Clever Investment