Jako profesjonalne biuro rachunkowe, jesteśmy cały czas na bieżąco ze wszystkimi zmianami gospodarczymi, które w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczą naszych Klientów. Poniżej przedstawiamy istotne zmiany dotyczące matrycy podatku vat.

Od 1 lipca 2020 roku będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, która ma na celu ujednolicenie stawek, w stosunku do towarów oraz usług. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe zasady stosowania stawek VAT, w wyniku których zmieni się dotychczasowa klasyfikacja towarów i usług. Usługi będą klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015r). W przypadku towarów o stawce VAT będzie decydował numer CN lub Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB).

Uproszczenie systemu stawek VAT ma na celu zapewnić prostotę w stosowaniu przepisów dotyczących stawek VAT, dzięki:

 • Znowelizowaniu przypisania danej grupy towarów/usług pod jedną stawkę VAT,
 • Obniżeniu stawek VAT na niektóre towary
 • Podwyższenie stawek VAT na wybrane towary w celu zrównania efektu uproszczenia

Przykładowe towary które zostały obniżone stawką VAT

Lp.

Nazwa

Poprzednia stawka VAT

Obecna stawka VAT

1

Owoce tropikalne i cytrusy

8%

5%

2

Niektóre rodzaje pieczywa

23%,8% i 5%

5%

3

zupy, buliony, żywność homogenizowana oraz dietetyczna

8%

5%

4

Niektóre przyprawy (musztarda, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz)

23%

8%

5

Produkty dla niemowląt i dzieci

8%

5%

6

Niektóre artykuły higieniczne

8%

5%

 

Przykładowe towary objęte wyższą stawką VAT

Lp.

Nazwa

Poprzednia stawka VAT

Obecna stawka VAT

1

homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne oraz przetwory z nich, i posiłki sprzedawane w lokalach gastronomicznych, których składnikiem są wyżej wymienione produkty

5%

23%

2

lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych

8%

23%

3

Drewno opałowe

8%

23%

4

Niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. kurkuma, szafran)

5%

8%

 

Najważniejsze zmiany w przypadku usług

 • Określenie stawki 8% dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej. Co oznacza stosowanie jednolitej stawki 8% do wszystkich czynności (tj. zarówno do świadczenia usług, jak i do dostaw towarów)
 • Wprowadzeniu obniżonych stawek VAT na świadczenie niektórych usług w postaci dostarczania drogą elektroniczną książek, gazet, dzienników i czasopism,
 • Objęciu stawką 8% świadczenia usług napraw i konserwacji wszystkich wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski

Wraz z wejściem w życie nowej matrycy VAT podatnicy muszą prawidłowo zakwalifikować towary według numeru CN oraz przygotować do nich nowe stawki VAT.

Jak przygotować firmę na zmiany stawek VAT?

1. Należy ustalić numer CN lub nowy PKWiU 2015.

a) Jeżeli podatnik dysponuje starym numerem PKWiU 2008 r. ustala numer korzystając z kluczy powiązań między starymi, a nowymi klasyfikacjami udostępnionymi przez GUS.

b) W przypadku, gdy podatnik nie posiadał starego numeru PKWiU, należy ustalić numer CN lub PKWiU, korzystając z opisu klasyfikacji.

W przypadku wątpliwości co do ustalonego numeru CN lub PKWiU, można wystąpić z wnioskiem do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej WIS. Wniosek o wydanie WIS powinien dotyczyć 1 towaru albo 1 usługi albo kilku towarów/usług, które stanowią jedno świadczenie.

2. Ustalenie nowej stawki VAT

a. Należy sprawdzić, czy numer CN lub PKWiU 2015 są wymienione w załączniku nr 3 lub 10  oraz w 41 i 120 ustawy o VAT albo towar lub usługa spełniają wymienione tam warunki. Jeżeli w numer CN lub PKWiU (2015) znajdują się wyżej wymienionych pozycjach, to podatnik może stosować stawkę 5% lub 8%. Istnieje również możliwość objęcia towarów zwolnioną stawką VAT albo 0 %.

b. Należy ustalić czy towar lub usługa spełniają warunki do zastosowania zwolnienia lub stawki 05.

i. Jeżeli dane dobra nie spełniają odpowiednich warunków, wtedy należy zastosować stawkę 23%

ii. W przypadku spełniania odpowiednich warunków stosuje się zwolnienie lub stawkę 0%

W przypadku, gdy podatnik ustalił, że stawka VAT nie ulegnie zmianie od dnia 1 lipca, to nie posiada obowiązku podawania symboli CN lub PWiU (2015) na fakturach, bądź paragonach.

3. Należy wprowadzić zmiany w programach księgowych, kasach fiskalnych oraz dokumentacji firmy.

Ustalenie stawki VAT, gdy faktura została wystawiona w innym okresie rozliczeniowym, niż miała miejsce dostawa:

W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona w miesiącu poprzedzającym nowelizację ustawy, a dostawa będzie miała już miejsce w trakcie obowiązywania nowych stawek VAT lub na odwrót to czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. Oznacza to, że o zastosowaniu stawki VAT, będzie decydowała data dokonania dostawy lub wykonania usługi (data sprzedaży).

 Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych

W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, , to z Ustawy o VAT (art.41 ust,14c) wynika, że czynność uznaje się za wykonaną :

 • W dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku ( w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku VAT)
 • Z upływem tego okresu – zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku.

W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności w okresie, o którym mowa w ust. 14c, dla określenia tej części, uznaje się, że czynność wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie.

Rozliczenie transakcji, gdy przed zmianą stawki była wpłacona zaliczka

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi skutkuje, co do zasady powstaniem obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Zaliczkę należy opodatkować według stawki VAT obowiązującej w dniu jej otrzymania. Późniejsza zmiana stawki nie spowoduje obowiązku korekty VAT od zaliczki. Natomiast do dostawy lub usługi, które zostaną wykonane po zmianie stawki, gdy zaliczka nie obejmowała 100% ceny, należy zastosować stawkę właściwą w dniu dokonania dostawy lub wykonania usługi.

 Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów w okresie zmiany stawki VAT

Podobnie jest w przypadku importu towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Dla importu towarów lub WNT wysokość opodatkowania określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

 Jak złożyć wniosek do WIS?

 • Przed złożeniem wniosku WIS należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad opisem towaru/usługi wraz z przygotowaniem dokumentacji, która pomoże prawidłowo zakwalifikować stawkę VAT.
 • Przygotowujemy wniosek WIS-W
 • Uiszczamy opłatę za wydatnie WIS. Opłata za wniosek o wydanie WIS wynosi 40 zł. W przypadku świadczenia składającego się z kilku towarów/usług opłata stanowić będzie iloczyn 40 zł i liczby tych towarów/usług. Jeśli będzie konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań lub analiz towarów lub usług, które są przedmiotem wniosku, wnioskodawca będzie musiał pokryć koszty tych badań lub analiz.
 • Kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu dołączamy do wniosku
 • W przypadku, gdy podatnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, należy przygotować pełnomocnictwo, a także dokonać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł.
 • Podatnik może złożyć wniosek osobiście w Krajowej Informacji Skarbowej lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można złożyć również za pomocą platformy e-PUAP.
 • Krajowa Informacja Skarbowa ma na wydanie wniosku 3 miesiące od jego otrzymania.
 • W przypadku, gdy podatnik nie zgadza się z decyzją ma prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni

 

Czy Twoi Księgowi informują Cię o wszelkich zmianach, które mają istotny wpływ na jakość Twojego Biznesu? Zaufaj Clever Investment, gdzie nasi specjaliści profesjonalnie zajmują się Księgowością Twojej Spółki.

 

/Kinga Pośpiech
Clever Investment