fbpx

Internet jest inspiracją dla wielu pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Daje możliwość wprowadzenia nowatorskich rozwiązań, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest również szansą na powstanie unikalnych firm, których działanie bez Internetu byłoby nieefektywne. Rolę Internetu dla przedsiębiorczości można rozważać w trzech aspektach:

  1. Narzędzie, które pozwala na poprawę działania istniejących już przedsiębiorstw.
  2. Szansa na rozpoczęcie działalności przez nowe podmioty.
  3. Szansa istnienia firm, które specjalizują się w obsłudze nisz rynkowych.

Niemal wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa mogą zostać udoskonalone dzięki wykorzystaniu Internetu. Badanie wśród zachodnich przedsiębiorstw wskazują, Internet jest najczęściej wykorzystywany do: komunikowania się z otoczeniem, komunikowania się wewnątrz firmy, szybkiego pozyskiwania pożądanych informacji, pozyskiwania nowych klientów, prowadzenia elektronicznych transakcji z klientami i dostawcami. Aby było to możliwe wymagane są oczywiście zmiany w dotychczasowej strategii działania firmy, zmiany w strukturach oraz przeszkolenie pracowników. Istnieje dziesięć podstawowych elementów świadczących o wartości Internetu dla organizacji. Można je podzielić na trzy grupy w zależności od sposobu ich oddziaływania na firmę.

Elementy świadczące o wartości Internetu dla organizacji:

Udoskonalenie sposobów funkcjonowania organizacji

Transformacja organizacji

Przedefiniowanie sposobów funkcjonowania organizacji

·         bezpośrednie oszczędności                 Promocja produktów

·         nowy kanał sprzedaży

·         czas dotarcia produktów na rynek

·         obsługa klientów

·         budowanie wizerunku firmy i marki produktów

·         uczenie się nowych technologii oraz eksperymentowanie z nowymi strukturami organizacyjnymi

·         relacje z Klientami­­­

·         nowe możliwości w odniesieniu do produktów

·         możliwości zastosowania nowych modeli biznesowych

Analizując znaczenie Internetu jako narzędzia poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, należy pamiętać o jego roli w kreowaniu nowej formy funkcjonowania przedsiębiorstw, czyli organizacji wirtualnych. Organizacje wirtualne osiągają najlepsze sprawności działania poprzez dostarczanie możliwie jak najlepszego produktu/usługi w jak najkrótszym czasie w miejscu wybranym przez Klienta. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii informatycznej i właśnie tu Internet może odgrywać największą rolę.

Nie ulega wątpliwości, że Internet jest kreatorem nowych potrzeb, a więc i związanych z nimi produktami i usługami. Z uwagi na rosnącą liczbę firm korzystających z Internetu, zwiększa się również zapotrzebowanie na usługi i serwis techniczny związany z Internetem. Dostawcy Internetu to firmy, które świadczą specjalistyczne usługi w zakresie wdrażania, wykorzystywania i udostępniania Internetu, a także usługi szkoleniowe. Internet dla tych firm stał się podstawowym narzędziem komunikacji i oferowania swoich usług. Swoją działalność oparły na nowej kategorii klientów, czyli użytkowników Internetu, projektując i dostarczając nowe produkty dopasowane do potrzeb tej grupy nabywców. Internet stał się zatem szansą na rozpoczęcie działalności przez firmy, które:

  • zaspokajają potrzeby związane z funkcjonowaniem handlu elektronicznego (dostawcy Internetu, firmy projektujące strony WWW i utrzymujące je na serwerach),
  • stanowią podstawę tworzenia nowej kategorii przedsiębiorstw, czyli przedsiębiorstw internetowych, które oferują swoje produkty/usługi głównie przez Sieć (banki, sklepy i aukcje, internetowe domy maklerskie),
  • inicjują powstanie niekonwencjonalnych – nowych pomysłów na prowadzenie działalności w Sieci (np. wyszukiwarki, portale).

Internet daje większe szanse działania tzw. firm niszowych. Często lokalny popyt na specjalistyczne produkty jest niewystarczający, aby sprzedaż była rentowna. Geograficzny zasięg dostępności oferty udostępnionej przez Internet jest zdecydowanie większy. Można wyodrębnić dwa modele biznesowe, na których opierają się organizacje prowadzące różne formy działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu. Są to:

  • model informacyjny,
  • model transakcyjny (komercyjny).

Pierwszy z nich jest związany głównie z przekazywaniem na własnych stronach WWW informacji na temat działalności firmy oraz oferowanych przez nią produktów. Często reklamy telewizyjne bądź radiowe odsyłają zainteresowanych (potencjalnych klientów) do stron WWW, gdzie znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat oferowanych produktów. Dodatkowo firma często daje możliwość skontaktowanie się za pomocą poczty elektronicznej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Model transakcyjny jest preferowany głównie przez firmy prowadzące działalność biznesową wyłącznie w Internecie (z reguły jest to handel elektroniczny). Korzystają one z faktu, iż dzięki internetowi bariery wejścia na rynek są minimalne, dlatego nawet małe firmy, przy stosunkowo niewielkich nakładach, mogą tam skutecznie konkurować z największymi i znanymi przedsiębiorstwami.

Model transakcyjny stosuje również wiele znanych organizacji, których podstawowa działalność odbywa się w świecie rzeczywistym, a które stosowały początkowo tylko model informacyjny. W początkowym stadium rozwoju rynku internetowego model informacyjny był najbardziej rozpowszechniony wśród przedsiębiorstw. Dotyczyło to w szczególności dużych i znanych organizacji, których podstawowa działalność prowadzona jest w tradycyjnej gospodarce (bez użycia Internetu). Jednak z biegiem czasu część firm, działająca najpierw według modelu informacyjnego, ewoluowała w kierunku modelu transakcyjnego.

/Michał Frelas
Clever Investment