SPLIT PAYMENT

Obligatoryjny split payment od listopada

Od 1 listopada wchodzi w życie nowelizacja ustawy dotycząca Metody Podzielnej Płatności. Wprowadza ona nakaz stosowania MPP za niektóre transakcje, jak również małe udogodnienia i sankcje dla operacji związanych ze split payment.

Czym jest mechanizm podzielnej płatności?

Mechanizm podzielnej płatności polega na tym, że nabywca opłaca fakturę w sposób, w którym kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, natomiast kwota podatku VAT jest lokowana na osobnym VATowskim koncie. W ramach nowelizacji, zwiększona zostanie możliwość dysponowania środkami z w/w konta o zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS.

Kiedy będzie wymagany?

Mechanizm podzielnej płatności będzie obowiązkową formą płatności w dwóch przypadkach:

  • dla towarów i usług szczególnie podatnych na oszustwa podatkowe (lista ze wszystkimi takimi towarami i usługami jest załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług z 1.03.2004). Dla takich faktur MPP będzie wymagana tylko dla produktów ujętych załącznikiem nr 15.
  • dla faktur których łączna wartość jest większa lub równa niż 15 tys. zł brutto ( 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) i zawiera przynajmniej jeden z produktów ujętych w załączniku numer 15. W przypadku faktur walutowych, będzie to weryfikowane poprzez przeliczenie wartości faktury na PLN po kursie z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Taką fakturę będzie należało opłacić w całości metodą MPP.

Dodatkowo każda faktura, dotycząca jednej z powyższych transakcji będzie musiała zawierać informację o tym, że płatność ma zostać wykonana metodą MPP, nawet jeżeli tylko jedna z wielu pozycji jest towarem newralgicznym.

Załącznik 15 będzie zawierał wszystkie towary i usługi objęte w załącznikach 11, 13 i 14 ustawy. Dołączone zostały one do tej wiadomości.  Oto kilka przykładowych pozycji:

  • komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych,
  • sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach,
  • jednostki pamięci - dyski twarde
  • Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych
  • Roboty ogólnobudowlane (w tym szklarskie, betoniarskie, malarskie, tynkarskie)
  • Części i akcesoria do fotokopiarek

Płatność za fakturę poniżej wartości 15tys zł, z towarami/usługami wrażliwymi, będzie można zrealizować dwojako:

  • Opłacić osobnym przelewem pozycje wymagające MPP, a kolejnym resztę faktury
  • Opłacić cała fakturę z zastosowaniem zasady MPP

Sankcje prawne:

W przypadku niezastosowania się do przepisów dotyczących MPP, przewidziane zostały następujące sankcje:

Dla sprzedawcy: W przypadku braku informacji o MPP na fakturze, będzie kara pieniężna w wysokości 30% wartości podatku danej faktury. Jeżeli Nabywca wykona płatność metodę split payment to sankcja ta nie będzie egzekwowana.

Dla nabywcy: W przypadku nie zrealizowania przelewu metodą split payment, będzie kara pieniężna w wysokości 30% wartości podatku danej faktury. Analogicznie, jeżeli mimo błędu w przelewie sprzedawca poprawnie zaksięguje przelew tak by kwota podatku trafiła na konto odpowiednie konto w banku, sankcja ta nie będzie egzekwowana.

Dodatkowo, od 1 stycznia 2020 roku, w przypadku naruszenia przepisów o MPP nabywca faktury nie będzie mógł jej zaliczyć jako kosztu uzyskania przychodu.

Przelewy za więcej niż jedną fakturę:

Ostatnią zmianą, będzie możliwość opłacenia wielu faktur z zastosowaniem metody split payment dla tego samego kontrahenta. Jedynym warunkiem będzie to, aby okres nie był krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy. Taki przelew musi zawierać łączną kwotę opłaconego podatku VAT z opłacanych nim faktur.