fbpx

Od 01-10-2020 roku wchodzą kolejne istotne zmiany, dotyczące metod rozliczenia VAT.

Efekt wprowadzonych zmian odczują na sobie w pierwszej kolejności biura rachunkowe oraz księgowi odpowiedzialni za poprawność rozliczenia dokumentacji. Zmiany będą dotyczyć wszystkich podmiotów, od księgowości małych firm, do dużych. Przedsiębiorcy natomiast muszą być przygotowani na przedstawienie klarownej informacji do księgowości w świetle nadchodzących zmian.

W tym artykule, chcielibyśmy przedstawić nowe przepisy właśnie od strony przedsiębiorcy. Do czego warto się przygotować? Na co zwrócić szczególną uwagę ?

Jakie zmiany?

Dotychczasowe deklaracje VAT oraz pliki JPK zostaną zastąpione jednolitym plikiem ewidencyjnym JPK_V7M oraz JPK_V7K. Pozwoli to skumulować cały obszar ewidencyjny w jednym miejscu i usprawnić metodę przekazania pełnego obszaru informacji do fiskusa. Co za tym idzie, będzie wprowadzony nowy obowiązek wykazywania wybranych pozycji sprzedawanych towarów i usług wg podanych rodzajów (kodów GTU). Podstawowe rodzaje usług i towarów, objęte tymi kodami podamy poniżej.

Czy muszę podawać te kody na fakturze?

Nie. Ustawodawca nie przewidział obowiązku podania klasyfikacji sprzedaży na fakturze. Obowiązek ten będzie występował przy wykazywaniu dokumentów sprzedaży w nowym pliku rozliczeniowym. Niestety, takie podejście może skutkować kuriozalnymi sytuacjami, kiedy przedsiębiorca może „nie wiedzieć” co sprzedaje, natomiast księgowy ma tą wiedzę posiadać, żeby nie narażać ani firmy, ani siebie na kary. W naszej ocenie powyższa zmiana będzie wprost wpływała na ścisłość współpracy pomiędzy podatnikami a księgowością, ponieważ nie będzie już możliwości przesyłania faktur sprzedaży bez konieczności ich wyjaśniania.

Czy wszystkie faktury będą w taki sposób klasyfikowane?

Nie. Ustawodawca podaję konkretny zakres czynności, które muszą być oznaczone wg. nowej klasyfikacji. W szczególności klasyfikacja obejmuje: 

 • dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich;
 • dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (objętych pakietem paliwowym);
 • dostawa oleju opałowego oraz olejów smarowych, pozostałych olejów;
 • dostawa wyrobów tytoniowych;
 • dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;
 • dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich;
 • dostawa pojazdów oraz części samochodowych;
 • dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych;
 • dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych;
 • dostawa budynków, budowli i gruntów
 • świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
 • świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
 • świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Czy faktury zakupu również są objęte nową klasyfikacją? Czy muszę wymagać od dostawcy informacji dot. zakupionych towarów / usług?

Nie. Nowa regulacja wprowadza zmiany tylko do ewidencji sprzedaży. Nie będzie więc konieczności każdorazowego uporządkowania nabytych towarów oraz usług do kodów GPU.

Jakie są konsekwencji?

W ramach nadchodzących zmian, zostały określone sankcje. Nałożenie kar w zależności od współmierności popełnionych błędów oraz współpracy z urzędem skarbowym. Najbardziej wpływającą i bardziej spotykaną sankcją w naszej ocenie, będzie sankcja określona w art. 109 ust. 3f-3h ustawy o VAT, mająca brzmienie:

„naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w art. 109 ust. 3f.”

Chodzi mianowicie o sytuacje, w której, podatnik, nie stosując do wezwania urzędu skarbowego o wyjaśnienie niepoprawności w pliku rozliczeniowym i nie dokonuje stosownych korekt.

Punkt ten jest o tyle ważny, iż podkreśla konieczność przepływu klarownej informacji pomiędzy podatnikiem a księgowym.

Czy to jest koniec możliwości rozliczenia się kwartalnie?

Nie. Kwartalne rozliczenie pozostają na mocy obowiązującego prawa, natomiast księgowy będzie musiał wysyłać ewidencyjną część nowego pliku co miesiąc, w dotychczasowych terminach (do 25go nowego mc).

Czy przedsiębiorca może cos zyskać w wyniku wprowadzenia nowego JPK?

Tak. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że nowa regulacja tylko zwiększa ilość dodatkowych wyjaśnień, które przedsiębiorca musi złożyć do księgowości, natomiast w praktyce są i pozytywne konsekwencje takich zmian. W szczególności ustawodawca przywiduje ograniczenie ilości kontroli skarbowych oraz postępowań, jak również skrócenie czasu poświęcanego na takie kontrole. Wynika to wprost z faktu, iż fiskus będzie miał większą ilość informacji zgromadzonej u siebie w odpowiednich terminach, na podstawie której będzie mógł ocenić poprawność zgłaszanej informacji. Oprócz tego, każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

W podsumowanie

Zastąpienie dotychczasowych deklaracji oraz JPK ma w sobie sporo aspektów technicznych, z którymi będą musieli poradzić sobie księgowi oraz profesjonalne biura rachunkowe. Konieczne będzie natomiast ustawienie jasnego i klarownego przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikami działu rachunkowego, ponieważ właśnie na podstawie uzyskanej od przedsiębiorców wiedzy, będzie zależała poprawność sporządzenia nowych rozliczeń. Nowa regulacja ma zwiększyć przepływ informacji do fiskusa, ograniczając możliwość wystawienia pustych faktur oraz zwiększyć efektywność mechanizmu przeciwdziałania praniu pieniędzy, natomiast jest skonstruowana tak, żeby nie miała negatywnego wpływu na prowadzenie biznesu oraz relacje między przedsiębiorcami.

 

/Mykyta Kupchuk
Clever Investment